Önkormányzati hírek

Változás a hulladékudvarnál

Lakossági tájékoztató - hulladékudvar 2021. április 15.

Tisztelt Pulai Nikoletta Polgármester Asszony

Tájékoztatjuk, hogy a Győri Hulladékégető Kft. által Üzemeltetett létesítmény leállása miatt a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő 43 hulladékudvarban 2021.április 15-től 2021.június 30-ig kénytelenek vagyunk felfüggeszteni a 15 01 10* azonosító kódú, "veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék" elnevezésű hulladékok átvételét.

Kérjük, hogy a fentiekről a lakosságot a helyben szokásos módon értesíteni szíveskedjék.

A hulladék ismételt fogadásáról külön tájékoztatást küldünk.

Tisztelettel: Herceg Sándor Ottó sk.

ügyvezető

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „FIGYELEM! FIGYEL”

 

Fogászati rendelés szünetel április 15-22-ig

Lakossági tájékoztató!

2021. ápr. 15 és 22 kötött a fogászati rendelés SZÜNETEL

Helyettes : Dr. Hetényi Gábor

Nyúl Sz. István tér 6 / Egészségház /

Rendelési idő : Hétfő

Kedd 13h------16.30h között

Csütörtök T :06-20-274-02-06

Szerda 8h-----11h között

Péntek

FÁJDALOM ESETÉN , SÜRGŐS ESETBEN !

Telefonos egyeztetés szükséges !

Tisztelettel :

Dr, Szegedy Judit

fogorvos

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Áramszünet - április 14.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS ÁRAMSZÜNETRŐL!

Értesítés tervezett üzemszünetről:

az áramszolgáltatást időszakosan szüneteltetjük Győrzámolyon 2021. 04.14-én várhatóan 08:00-tól 16:00-ig.

A jelen helyzetre való tekintettel áramszünettel járó beavatkozásainkat felülvizsgáltuk, és csak

a feltétlenül szükséges munkákat végezzük el.

A meghirdetett áramszünet oka: Közcélú hálózat részét képező föld feletti tartószerkezet (Oszlop) csere miatt

Érintett utcák szakaszok:

Széchenyi utca páros oldal 44-től végig

Széchenyi utca páratlan oldal 9-től végig

Lehet, hogy egy kép erről: szöveg

 

 

Egyeztető megbeszélés új praxisok létrehozásáról

Kedves Győrzámolyiak!

Ma délután (április 8-án) fontos tárgyalásnak adott otthont községünk. Öt település polgármestere, két jegyzője, Dr. Bán Barbara háziorvos és dr. Kelemen Ágnes gyermekorvos jelenlétében konstruktív egyeztetést folytattunk a betegellátási rendszer jelentős javítása érdekében.

Dr. Kelemen Ágnes praxisában (Győrújfalu-Győrzámoly-Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál) jelenleg 1.838 fő 0-18 év közötti gyermek van.

Dr. Bán Barbara háziorvoshoz 4.605 TAJ kártyát adtak le az általa ellátott Győrújfalu-Győrzámoly praxisban.

Dr. Környei Miklós háziorvosnál 3.400 TAJ kártya van az általa ellátott Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál praxisban.

Az öt település polgármestere egyhangúlag támogatja új háziorvosi praxisok nyitását, az alábbi elképzelések szerint.

Házi gyermekorvos:

• Győrújfalu-Győrzámoly: új praxis (jelenleg 926 gyermek)

• Győrladamér-Dunaszeg-Dunaszentpál: dr. Kelemen Ágnes (jelenleg 912 gyermek)

Felnőtt háziorvos:

• Győrújfalu: új praxis (jelenleg 1.843 leadott TAJ kártya)

• Győrzámoly: Dr. Bán Barbara és egy új praxis (jelenleg 2.762 leadott TAJ kártya)

• Győrladamér: új praxis

• Dunaszeg-Dunaszentpál: dr. Környei Miklós és egy új praxis

A községek polgármesterei és háziorvosai a következő héten közös megkereséssel élnek az engedélyező hatóság irányába a praxisok mielőbbi kialakítása, engedélyezése érdekében.

Pulai Nikoletta

polgármester

#gyorzamoly

Lehet, hogy egy kép erről: egy vagy több ember, ülő emberek és belső tér

 

Április 1-jén zárva tart a Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfeleink!
A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal 2021. április 1-jén zárva tart. Munkatársainkat legközelebb a húsvéti ünnepek után, 2021. április 6-tól érhetik el telefonon, illetve elektronikus úton.

Óvodai beíratás a 2021/2022. nevelési évre

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Győrzámoly Község Önkormányzata értesíti azokat a szülőket,

akiknek gyermeke a harmadik életévét 2021. augusztus 31-ig betölti,

valamint a 2021/2022. nevelési év során betölti a 3. életévét

(az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek) hogy a fenntartásában működő óvodában

a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beíratás, a jelen rendkívüli helyzetre való tekintettel nem személyesen, hanem online történik.

 1. Online beíratáshoz szükséges:
 • Kitöltött nyomtatvány pdf formátumban (óvodai beíratás nevű nyomtatvány az óvoda honlapjáról letölthető; www.gyorzamolyovi.hu)
 • beszkennelve, illetve képformátumban
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány),
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 1. Nyomtatványok megküldésének ideje: 2021. 04. 21. és 2021. 04. 25. között. Beérkezési határidő: 2021. 04. 25.
 2. Beküldési cím: gyorzamolyovi@wave-net.hu

További fontos információk:

 1. Óvoda felvételi körzete: Győrzámoly település közigazgatási területe.
 2. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2021. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 3. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Győrzámoly Község jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző, a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 4. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
 6. Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. (Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű: mozgásszervi fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.)

Győrzámoly, 2021. 03. 23.

Pulai Nikoletta

Győrzámoly Község polgármestere

Álláspályázat intézményvezetői munkakörre

A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsődébe intézményezetőt keresünk. A pályázati felhívás az alábbi linken olvasható:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uj7j4uf3e9

 

Álláslehetőség a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban

Szeretett kolleganőink nyugdíjba vonulnak, keressük új igazgatási és gazdálkodási ügyintéző munkatársainkat a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalba.
Igazgatási ügyintézői álláspályázat az alábbi linken tekinthető meg:
Gazdálkodási ügyintézői álláspályázat az alábbi linken érhető el:

Újabb lehetőség környezetünk megóvására

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A mai naptól (2021. január 21.) lehetőség van községünkben a használt sütőolaj korszerű, környezetbarát gyűjtésére! A temető mellett lévő hulladékszigeten elhelyezésre került tartály áll rendelkezésre a lakóknak e célból.

A használt sütőolaj gyűjtésének lépései:

- otthonunkban zárható műanyag flakonba tesszük az elhasznált olajat

- a teli flakont elhelyezzük a használt sütőolaj gyűjtő konténerben

A HASZNÁLT SÜTŐOLAJ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSAI

❖ A kommunális hulladékba helyezve nehezen lebontható anyagként jelenik meg.

❖ A csatornahálózatba kerülve a szennyvíztisztítók terhelését növeli, és/vagy a természetes vizek autooxidációs folyamatait gátolja.

❖ A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét, illetve záró réteget képezve megakadályozza a víz feljebb jutását.

❖ Megakadályozza a növények gyökérzetének tápanyag- és vízfelvételét, illetve gyökérlégzését.

❖ A természetes vizekbe kerülve pedig akadályozza a vízfelület oxigéncseréjét és növeli a víz biológiai oxigénigényét is.

Köszönöm a lakosság együttműködését!

Pulai Nikoletta

polgármester

 

+

Tájékoztatás a helyi iparűzési adó bevallási nyomtatványok visszavonásáról

Tisztelt Adózók!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021. 01. 01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerültek.

Kérjük, legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során.

dr. Torma Viktória jegyző

Tájékoztató gépjárműadót érintő változásról

Tisztelt Adózók!

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.
Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.
A változás miatt a gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) nem lesz teendőjük. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni, de erről majd a NAV ad tájékoztatást.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság végzi.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is Győrzámoly Község Önkormányzat 11737007-15366667- 08970000 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell megfizetni. Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett.
Amennyiben az adótartozás 2021-től az egy évi adótételt meghaladja, akkor a NAV kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
dr. Torma Viktória jegyző

Karácsonyi üdvözlet

Lakossági tájékoztatás - december 18.

Lakossági Tájékoztatás!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. december 21. (hétfő) – december 23. (szerda), továbbá december 28. (hétfő) – december 31. (csütörtök) között iratleadásra, személyes- és telefonos ügyintézésre nem lesz lehetőség. Kérelmeiket kizárólag elektronikusan vagy postai úton tudják eljuttatni a Hivatal részére. Sürgős esetekben Pulai Nikoletta polgármestert hívhatják, a 20/340-4244 telefonszámon.

Köszönjük türelmüket és megértésüket, egyben kedves lakosunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „FIGYELEM! FIGYEL”

Térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon

 

Lakossági Tájékoztató!

TERMÉSZETI, KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI, ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNKET FENNTARTÓ, ELÉRHETŐSÉGÉT JAVÍTÓ ÉS AZ IDENTITÁSTUDATOT NÖVELŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA” című, VP6-19.2.1.-81-1-17.-es kódszámú felhívásra beadott „A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer telepítése Győrzámolyon” tárgyú projekt befejeződött községünkben.

A beruházás össz értéke 13 millió 600 ezer forint. Ebből pályázaton nyertünk 5 millió forintot.

21 kamera került kihelyezésre, közte 2 db rendszámtáblafelismerő kamera. A nyilvános átadóünnepséget a veszélyhelyzet lejárta után fogjuk megtartani.

 

 

 

 

December 12-én nem lesz ügyfélfogadás

Tisztelt Ügyfeleink!

A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. december 12-én (szombaton) nem lesz ügyfélfogadás.

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-2.1.3-16

Győrzámoly

Búzavirág, Mórvető, Tölgyfa, Cseresznyefa utcák

csapadékvíz elvezetése

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

A betervezett csapadékvízelvezetés általános szempontjai

 • A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer célja: a csapadékvizekből – különösen a zápor, zivatar eseménykor – bekövetkező felszíni elfolyások összegyűjtése, a felszíni elöntések megelőzése ezzel együtt a csapadékvizek helyben tartása, szikkasztása, de az árkok kapacitásán túli vízmennyiség elvezetése.
 • A tervezett csapadékvíz elvezető nyomvonal vezetése: közterületen, a meglévő közművek, meglévő/tervezett útburkolat figyelembevételével. A nyomvonal a kivitelezés közben a közművek valós helyzete miatt változhat!
 • A tervezett csapadékvíz elvezető kialakítása: nyílt földárok, kapubehajtókba átereszek.
 • Áteresz kialakítási szempontok:
  • behajtó mérete: 5.00 m
  • ingatlanonként egy behajtó
  • elhelyezés: terv szerint, de ez az ingatlan előtt mozdítható, áthelyezhető a

a lakos kérelme szerint (ÖKORMÁNYZATI JOVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES!)

többlet igény esetén: saját költségen a kivitelezés közben lehet igényelni az Önkormányzaton keresztül. A teljes ingatlan széleség lefedése/csövezése nem megengedett. Összefüggő, 10 m-nél hosszabb csövezés esetén víznyelő beépítése kötelező.

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszernek nem feladata:

 • Felhőszakadás, extrém idejű/méretű csapadékesemény vízmennyiségének fogadása, elvezetése
 • talajvizek, fakadóvizek – különösen árvíz idején - elvezetése

A közterületen csak az ÖNKORMÁNYZAT által engedélyezett és jóváhagyott műszaki tartalommal lehet csak, KAPU BEHAJTÓT létesíteni/ bővíteni, vagy a tervezett/meglévő csapadékvíz elvezető árkokat lefedni!

A csapadékvíz elvezető nyílt árok ENGEDÉLY NÉLKÜLI lefedése, megszüntetése KÖZVAGYON RONGÁLÁSÁNAK minősül!

Az utca névre kattintva megnyílik a tervrajz pdf formátumban is.

Mórvető utca

Búzavirág utca

Tölgyfa utca

Cseresznyefa utca

FRISSÍTÉS

A lakossági fórumon elhangzottaknak megfelelően kidolgozásra került a csapadékvíz szikkasztó mezővel és aknával történő elvezetésének terve és költsége, melyet az alábbi linkre kattintva érhetnek el:

Szikkasztó mező és akna tervrajza

Elhunyt Róth József karnagy

Tisztelt Győrzámolyiak!

Szomorú szívvel értesítem a lakosságot, hogy Róth József karnagy úr, elhunyt. Tanár Úr, ahogyan őt hívtuk, 15 éven keresztül vezette a Győrzámolyi Bárdos Lajos Vegyes Kart. Ezalatt az idő alatt ezer szállal kötődött Győrzámolyhoz, az itt élő emberekhez, kórustagokhoz.

December 2-án 18 órakor szentmise keretében imát mondunk érte, a helyi templomban.

Kedves Tanár Úr! Most már az égi kórust gazdagítod és irányítod! Emlékedet szeretettel megőrizzük!

Győrzámoly 2020. november 25.

Pulai Nikoletta

polgármester

Elmarad a közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a novemberre tervezett közmeghallgatás - a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - elmarad.

 

Orvosi eszközök átadása

Tisztelt Lakótársak!

Mint ismeretes a Magyar Falu Programban az alábbi orvosi eszközökre nyertünk 459.698,-Ft támogatást:

Nővértáska felszerelve

Színlátásvizsgáló könyv Velhagen

Vérnyomásmérő Riester Precisa

Magasságmérő falra szerelhető

Otoszkóp KaWe Piccolight

24 órás vérnyomásmérő készülék

Az eszközök megérkeztek, és örömmel adtuk át Dr. Bán Barbara háziorvosnak.

Pulai Nikoletta

polgármester

Falevelek begyűjtése

LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!

Az elmúlt évhez hasonlóan önkormányzatunk újra megszervezi a falevelek begyűjtését. Az önkormányzat munkatársai az utcára (legkésőbb az adott nap 8 óráig), zsákba kitett avart (kizárólag falevelet) elszállítják a következő napokon:

november 9. (hétfő)

 • Győri út, Nyírfa liget, Patkó utca, Zátony utca, Dergiták útja, Béke út, Bartók B. út, Parti sétány

november 10. (kedd)

 • Iskola út, Fenyő út, Liget út, Szent István út, Major út, Árnyas út, Szent László út, Ady út

november 11. (szerda)

 • Rákóczi út, Kossuth út, Dr. Pécsi Gyula út, Szabadság út, Futódomb út, Petőfi út

november 12. (csütörtök)

 • Széchenyi út, Hunyadi út, Németh Imre utca Ancsali út, Akác út, Tölgyfa utca, Cseresznyefa utca,

november 13. (péntek)

 • Erdősor út, Diósi út, Orgona út, Duna utca, Búzavirág utca, Mórvető utca, Határ út

Kérek mindenkit, hogy tájékoztassa a lehetőségről a lakókörnyezetében élőket! Bízom, a lakosság együttműködésében!

Pulai Nikoletta

polgármester

Meghívó lakossági fórumra - csapadékvíz elvezetési pályázat

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata támogatást nyert.

Második ütemben a Tölgyfa utca és a Cseresznyefa utca lakóit várjuk 2020. október 28-én 17 órakor (szerdán) a Községháza emeleti nagytermében tartandó lakossági fórumra, ahol bemutatásra kerülnek a csapadékvíz elvezetés tervei és lehetőség lesz kérdések feltevésére a szakemberek felé.

Győrzámoly, 2020. október 26.

Pulai Nikoletta polgármester

Pályázati felhívás - Bursa Hungarica

Bursa Hungarica 2021.

Győrzámoly Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2020. évben is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi pályázatot felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók számára

- „A” típusú pályázat: 2020/2021. tanév II. félévére és a 2021/2022. tanév I. félévére (10 hónap),

- „B” típusú pályázat: tanulmányait a 2020/2021. tanévtől sikeres felvételi esetén megkezdő hallgatók részére (3 x 10 hónap).

A kinyomtatott és aláírt pályázatot a mellékletekkel együtt 2020. november 5-ig lehet benyújtani Győrzámoly Község Önkormányzatához (Győrzámoly, Rákóczi u. 45.).

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: jövedelemigazolások, hallgatói jogviszony igazolás, egy háztartásban élő közép-, vagy felsőoktatásban tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

Az "A" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica18/

A "B" típusú pályázat az alábbi linken érhető el: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica19/

EMET.GOV.HU

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Csapadékvíz elvezetése

Tisztelt Lakótársaim! Kedves Győrzámolyiak!

Az elmúlt napokban hatalmas mennyiségű eső esett, jelentős bosszúságot, kellemetlenséget okozva az itt élőknek.

A folyamatos helyszíni bejárások során bebizonyosodott, hogy valóban katasztrofális helyzetek alakultak ki, amiket mindenképpen orvosolni kell.

Vannak olyan problémák, amiket hosszútávon lehet csak orvosolni, vannak viszont olyanok, amik rövid távon belül megoldhatók.

A csapadékvíz elvezetést a mindenkinek saját ingatlanán belül kell megoldani. Az OTÉK előírja, hogy „a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.”

Megállapítást nyert, hogy a kritikus helyek környékén nagy számban az utcára vezetik a tetőkről a csapadékvizet. Sokat javítana a helyzeten, ha ez megszűnne. A közösségi együttélés érdekében kérek minden érintettet, hogy 2020. október 26. napjáig szüntesse meg a csapadékvíz közterületre történő nyílt kivezetését.

Ezután újra ellenőrzésre kerül a jogszabály betartása, és ha továbbra is szabálytalanságot tapasztalunk, akkor az érintettek szankciókra számíthatnak!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri, víz és természet

Álláspályázat

📣Karbantartó-zöldterület kezelő munkatársat keresünk📣

Győrzámoly Község Önkormányzata zöldterületek karbantartására, gondozására és egyéb karbantartási feladatok ellátására keresi új munkatársát. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

A pályázatot az önéletrajz és bizonyítvány másolatával a Községházán lehet beadni, postai úton a 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. címre küldjék. Érdeklődni a +3620/222-4119-es telefonszámon lehet.

A pályázat beadási határideje: 2020. 11. 03. (kedd)

A képen a következők lehetnek: fű, növény, túra/szabadtéri és természet

Az eltelt egy év margójára

Az eltelt egy év margójára!

2019. október 13.

Ekkor kaptam meg a falu lakosaitól azt a bizalmat, hogy öt éven keresztül legjobb tudásom szerint vezessem a települést. Ha visszatekintünk az elmúlt 365 napra, úgy gondolom kemény időszak áll mögöttünk. A nagy lendületű munkának és terveknek a márciusi pandémia beköszöntése adott lassítót, hiszen megváltozott minden.

A nehézségek ellenére úgy gondolom, hogy bár nem az eltervezetteknek megfelelően, de sikerül folyamatosan fejlesztenünk, pályáznunk annak érdekében, hogy községünk folyamatosan fejlődjön.

Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki nap mint nap a község érdekében dolgozik! Egyet megígérhetek, a megkezdett munkát folytatom, hogy az sikerüljön megvalósítani mindent, ami a község lakóinak érdekeit szolgálja!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: 9 ember, álló emberek és cipők

 

Emlékeztető a hulladékszállítás változásáról

Kedves Győrzámolyiak!

Tisztelt Lakosság!

Ismételten szeretném felhívni a figyelmet a Hulladékszállítás változásra, mivel pont ma aktuális.

Október 5-étől a lakossági hulladékszállítás éjszakai műszakra áll át, a hulladékokat este 8 és reggel 6 óra között fogja elszállítani a GYHG. Így a lakosság a megszokott szállítási napon, azaz a mi esetünkben a fekete fedeles hulladégyűjtő edényt csütörtökön este 19 óráig helyezheti ki. A GYHG kéri a lakosság együttműködését a rendszer változásában és türelmét.

Felhívom újra a lakosság figyelmét a Hulladék112 applikációra, mely elérhető Andoridon, IOS-en is egyaránt. Az applikáció segítségével személyre szabható hulladéknaptár is beállítható, így értesítést kaphatunk a szemét elszállításáról is, illetve egy térképen tekinthető meg a szelektív szigetek és a hulladékudvarok helye, illetve lehetőség van a megtelt szelektív gyűjtőedények bejelentésére is.

Figyeljünk saját és lakókörnyezetünk tisztaságára! Legyen fontos számunkra községünk tisztasága!

Pulai Nikoletta

polgármester

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Volánbusz válasza

Jó hír is érkezett ma, ami bizakodásra adhat okot!

 

Tűzifa támogatás igényelhető

Igényelhető a szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifa formájában biztosít annak a személynek, aki fatüzelésre alkalmas fűtő berendezéssel rendelkezik és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátásában részesül, vagy

időskorúak járadékában részesül, vagy

települési támogatásban, elsősorban a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesült 12 hónapon belül,

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

Igényt nyújthat be továbbá, aki:

közgyógyellátásban részesül, vagy

3 vagy több gyermeket nevel, vagy

ápolási díjra jogosult, vagy

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft).

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/.../pol.../letoltheto-nyomtatvanyok

Fejlesztés

Tisztelt Lakótársak!

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy elkészült a két új utca (Szerencse utca, Gesztenye liget) útalapja. Kérem az ott építkezőket, hogy a lehetőségekhez képest alkalmazkodjanak az időjárási körülményekhez és tartsák be a közlekedési szabályokat, így vigyázva az elkészült út minőségére.

Mivel az útalap elkészítésénél nem került sor a martaszfalt felhasználására (aminek a mennyisége két utcára elegendő), ezért - egyeztetve a szakemberekkel - a Patkó utca és a Dergiták útja új martaszfalt réteget kap. Időközben kiderült, hogy a Dergiták útjának alapja nem jó helyen van, a martaszfaltozás előtt ennek korrekciója is meg fog történni.

A Képviselő-testület támogatta a kérést és kiválasztotta a kivitelezőt, akivel a szerződéskötés folyamatban van. Reményeink szerint még ebben a hónapban megtörténik a kivitelezés!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk magunkra!

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: égbolt, fa, túra/szabadtéri és természet

 

Meghívó lakossági fórumra

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 azonosító számú, belterületi csapadékvíz elvezetését (Tölgyfa u., Cseresznyefa u., Búzavirág u., Mórvető u.) célzó pályázaton Győrzámoly Község Önkormányzata támogatást nyert.

Első ütemben a Búzavirág és Mórvető utca lakóit várjuk 2020. október 7-én 17 órakor (szerdán) a Községháza emeleti nagytermében tartandó lakossági fórumra, ahol bemutatásra kerülnek a csapadékvíz elvezetés tervei és lehetőség lesz kérdések feltevésére a szakemberek felé.

Győrzámoly, 2020. szeptember 28.

Pulai Nikoletta

polgármester

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „Forum”

 

Mobil kormányablak

Lakossági tájékoztatás!

Örömmel osztom meg a lakossággal ezt az új lehetőséget, amivel gyorsabban és várhatóan kevesebb várakozással intézhetik ügyeiket!

A képen a következők lehetnek: túra/szabadtéri, , szöveg, amely így szól: „KO KMANY INTEGRA ROEN MOBIL KORMÁNYABLAK Győrzámoly, Szent István út 1. előtti terület 2020. október 6-án (kedden) 1:15- 12:45 óráig A kormányablak buszon az alábbi ügyek intézésére van lehetőség: személyi igazolvány igénylése lakcímváltozás bejelentése jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézése parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele útlevél igénylése •ügyfélkapu regisztráció TAJ Europai Egészségbiztosítási Kártya ügyintézése hatósági eljárások megindítására szolgáló kérelmek benyújtása KORMÁNYABLAK”

 

Változás a szemétszállításban

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS!

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

Online ügyintézés

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Ügyfeleink!

A Győrzámolyi Polgármesteri Hivatalban 2020. szeptember 21-től – további intézkedések meghozataláig – a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben – ügyintézői mérlegelést követően - lehetséges,

de telefonon és elektronikus úton segítjük az ügyintézést.

A Hivatal telefonszámai: 96/352-122; 96/585-018

A kérelmeket be lehet nyújtani e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mail címen, és az alábbi elektronikus felületeken https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap; https://epapir.gov.hu/

Iskolakezdési támogatás 2020.

Iskolakezdési támogatás 2020.

Győrzámoly Község Önkormányzata a 2020. évben iskolakezdési támogatást nyújt a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező, helyi általános iskolában tanuló gyermekek, valamint a győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai tanulók és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A támogatás összege: általános iskolások esetén 3.000,-Ft/gyermek, közép- és felsőfokú oktatásban részt vevők esetén: 4.000,-Ft/tanuló/hallgató

A támogatásra jogosultak köre:

- a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló törvényes képviselő esetén a 9-szeresét (256.500,-Ft), vagy

- a családban három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel 2020. október 30. napjáig lehet benyújtani személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett "Kérelmek" feliratú gyűjtőládában elhelyezve, postai úton (9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.), illetve e-mailben az igazgatas@gyorzamoly.hu e-mailre címre történő megküldéssel.

Az igényléshez szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linkről, illetve a Polgármesteri Hivatal előterében, a "Kérelmek" feliratú doboz mellett is megtalálható:

https://www.gyorzamoly.hu/.../pol.../letoltheto-nyomtatvanyok

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vírushelyzetre tekintettel az idei évben banki átutalással történik az iskolakezdési támogatás kifizetése, ezért a kérelem nyomtatványon a bankszámla szám megadása kötelező.

Vissza Fel

 
×
Elindult Győrzámoly új honlapja!
Kis türelmet kérünk, a tartalmakon még dolgozunk... ;-)

 

×